Passievrucht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Passimoncello
E-mail: [email protected]
Website: www.Passimoncello.nl

Definities

1. Passimoncello: S.M.T de Ruiter & H.T.G.M van den Hurk V.O.F., gevestigd te Gemert onder KvK nr. 81968450.
2. Klant: degene met wie Passimoncello een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Passimoncello en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Passimoncello.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Passimoncello hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die Passimoncello hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,
kan Passimoncello te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Passimoncello niet kon voorzien ten tijde
van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Passimoncello betalen, tenzij partijen hierover
andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Passimoncello de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
3. Passimoncello behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Passimoncello gerechtigd de wettelijke rente van 8%
per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Passimoncello.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Passimoncello zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Passimoncello op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Passimoncello, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan Passimoncello te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Passimoncello gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Passimoncello roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Passimoncello, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Passimoncello kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Passimoncello heeft voldaan, tenzij de klant voor die
kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Passimoncello.
3. Passimoncello is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Passimoncello te verrekenen
met een vordering op Passimoncello.

Eigendomsvoorbehoud

1. Passimoncello blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Passimoncello op grond van wat voor met Passimoncello gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Passimoncello zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
4. Indien Passimoncello een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
Passimoncello het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Passimoncello, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Passimoncello het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Passimoncello kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Passimoncello opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Passimoncello.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Passimoncello niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand
kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Passimoncello niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Passimoncello, bij gebreke waarvan
Passimoncello niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Passimoncello tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Passimoncello
geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Passimoncello geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Passimoncello daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Passimoncello uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de
hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Passimoncello in
staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
Passimoncello gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Passimoncello.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Passimoncello ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Passimoncello een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Passimoncello verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Passimoncello

1. Passimoncello is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Passimoncello aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Passimoncello is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of schade aan derden.
4. Indien Passimoncello aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Passimoncello vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Passimoncello toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Passimoncello niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat Passimoncello in verzuim is.
3. Passimoncello heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Passimoncello kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Passimoncello in de
nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Passimoncello kan worden toegerekend in een van
de wil van Passimoncello onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet
van Passimoncello kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Passimoncello 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Passimoncello er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Passimoncello is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Passimoncello is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Passimoncello zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Passimoncello.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Passimoncello bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Passimoncello is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.

Opgesteld op 01 oktober 2022.

Ff checken

Ben je 18 jaar of ouder?

Door ‘jazeker’ te drukken ga je akkoord met de leeftijdsregels in onze algemene voorwaarden.